Psykosyntesen

Menneskelig vekst og psykosyntese

Psykosyntesen kan sees på som en tilnærming til menneskelig utvikling. Et navn på en iboende utviklingsprosess som vi alle mer eller mindre bevisst gjennomgår i løpet av våre liv.

Psykosyntesen kan beskrives som en livs- og utviklingsprosess som hjelper oss med å organisere og harmonisere alle våre indre, noen ganger motstridende sider eller deler. Disse delene inneholder for eksempel følelser, tanker, impulser, atferd og fantasier og kan noen ganger handle eller ta over som vår egen kontrollerende «person», selv om vi innerst inne ønsker oss noe annet.

Psykosyntesen hjelper til med å harmonisere alle disse delene til noe mer bevisst valgt og dermed mer aktivt valgt. Noe som vi innerst inne vil være og kan bli.

Selve ordet psykosyntese ble til som en kontrast til ordet psykoanalyse som står for å dele og analysere oss, til psykosyntese som til slutt prøver å bidra til en syntese som skal oppnå en sunn og mer harmonisk sammenhengende helhet. En helhet som hjelper oss til å leve det livet vi innerst inne ønsker å leve.

Psykosyntesens metoder og arbeidsmåte

I utgangspunktet er psykosyntese en integrerende og relasjonell form for psykologi der det empatiske og altruistiske møtet mellom mennesker eller grupper er grunnlaget for utvikling gjennom økt tillit, åpenhet og respekt. En grunnleggende ide bak denne tilnærmingen er at våre hindrende psykologiske mønstre og livsutfordringer oppstår gjennom empatiske forstyrrelser, og dermed er det i utgangspunktet empati som bidrar til vekst. Empati fra andre så vel som empati og selvmedfølelse for oss selv.

Nysgjerrighet og vilje til å utforske

For å oppnå dette integrerer psykosyntesen en rekke forskjellige måter å jobbe på i forholdet til andre. Eksempler på arbeidsmåter som brukes til å nysgjerrig utforske og lære er dialog, kroppsøvelser, bildearbeid, bevisst tilstedeværelse og oppmerksomhet, selvmedfølelse, rollespill, stolarbeid, meditasjon, visualiseringer og metaforer. For hver individ eller gruppe tilpasses metodene til behov og forhold.

I artikkelen på engelsk kan du lese en mer teoretisk beskrivelse av psykosyntesens teoretiske kjernebegrep.

Psykosyntese på HumaNova

Psykosyntesen blir sett på i dagens terminologi som en integrerende, akseptbasert og helhetlig psykologi. På HumaNova bruker vi psykosyntese som grunnlag i flere utdanninger.

Teoretisk kan det mer korrekt beskrives som assimilativ integrasjon. Dette betyr at psykosyntese brukes som en grunnleggende teori og tilnærming, men at vi integrerer metoder og teoretiske forutsetninger fra en rekke andre psykologiske skoleringer. Mange av dem eksisterte ikke da psykosyntesen ble opprettet, for eksempel tradisjonell CBT, ACT (Acceptance Commitment Therapy), gestaltterapi, skjematerapi, ikke-voldelig kommunikasjon, psykodymaniske teorier, coaching og mer.

Assagioli – psykosyntesens grunnleggere

For nesten hundre år siden la den italienske legen Roberto Assagioli grunnlaget for psykosyntesen. Som en av de første som studerte og introduserte psykoanalyse i Italia, ble han også en pioner.

Fra tidlig alder hadde Assagioli sine egne tanker om hvordan Freuds teorier kunne utvikles for å skape et fungerende samspill mellom kropp, følelser, impulser, intuisjon og intellekt. Assagioli brukte teknikker fra forskjellige visdomstradisjoner og forskjellige psykologiske skoler – fra psykoanalyse og medisin til filosofi. På denne måten skapte han den første østpåvirkede formen for psykologi, basert på sirkulær tenkning og aksept som grunnlag for utvikling.